2016 Web Forms For Marketeers – Volvo Cars

Det ursprungliga projektet för WFFM hade som mål att ersätta Volvos tidigare DCT-system för insamling av leads från existerande eller möjliga nya kunder. Dessa leads är av stort värde för Volvo och Mogul skräddarsydde användandet av WFFM för att passa kraven från Volvo Cars. Bland annat säkerställdes att data inte förloras, att informationen krypteras vid tillfällig lagring och att partners kan ladda ned leads samtidigt som lokala juridiska krav uppfylls.

Roll: redaktör och marknadssupport. Arbetet omfattade bland annat formulärhantering på ett antal olika språk samt support och service åt Volvo Cars marknader i Sverige och globalt.
I arbetet ingick även att säkerställa att mer tekniska felanmälningar hamnade hos rätt supportteam. Jag hade regelbundna avstämningsmöten med dessa team, som framförallt var baserade i Indien.
Jag stöttade även marknadskoordinatörerna i deras arbete med lansering av nya kampanjer.

Teknisk miljö: Windows.

Tekniker: Sitecore/Sitecore Web Forms for Marketeers (WFFM).

Verktyg: Jira/ServiceNow/SharePoint.

Projektmetodik: Scrum.

2015 Castellum intranät – Castellum

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på totalt 40 miljarder kronor. Castellums organisation består av sex helägda dotterbolag. Dessa är verksamma under egna namn vilka utgör starka varumärken på varje delmarknad. Mogul har utvecklat Castellums nya intranät och anlitas även av flera av dotterbolagen för att utveckla deras separata delar av detta intranät.

Roll: Testledare/testare.

Teknisk miljö: Windows.

Verktyg: Jira/SharePoint.

Projektmetodik: Agile.